7-eleven
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : รูปแบบองค์กรธุรกิจ..
ข้อสอบใบขับขี่ร.. ค้นหาตัวเอง สู่..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,005 
   ผ่าน8,888 
   ไม่ผ่าน6,117 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs68,680 
   ผ่าน6,365 
   ไม่ผ่าน62,315 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,658 
   ผ่าน950 
   ไม่ผ่าน708 
แบบทดสอบ อื่นๆ48,526 
   ผ่าน23,538 
   ไม่ผ่าน24,988 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน259,812 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs692,585 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์58,135 
แบบทดสอบ อื่นๆ341,320 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด201,926 
เดือนนี้2,256 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
เข้าชม 1,997 ครั้ง | ทดสอบ 32 คน | ผ่าน 8 คน | คิดเป็น 25%   

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2

ทำแบบทดสอบ 32 คน | ผ่าน 8 คน | คิดเป็น 25%
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.Word Processing Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 2.ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
 
ข้อ 3.Business Software คือโปรแกรมที่มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 4.ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ข้อ 5.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมประเภทใด
 
ข้อ 6.โปรแกรม Calculating Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 7.โปรแกรม Presentation Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
 
ข้อ 8.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เป็นโปรแกรมประเภทใด
 
ข้อ 9.Contextual Tool คือเครื่องมือชนิดใด
 
ข้อ 10. โปรแกรมนำเสนอชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
ข้อ 11. โปรแกรมฐานข้อมูลชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
ข้อ 12.คำสั่ง More Command มีหน้าที่อย่างไร
 
ข้อ 13.Word Processing Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานใด
 
ข้อ 14.ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ
 
ข้อ 15.Quick Access Toolbar มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 16.แป้นควบคุม Page Up มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 17.แป้นควบคุม Ctrl + Page Up มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 18.แป้นควบคุม Ctrl + Alt + Page Down มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 19.ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของเอกสารนั้น ๆ ต้องใช้แป้นควบคุมใด
 
ข้อ 20. ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้น ๆ
ข้อ 21. ถ้าต้องการเรียกคำสั่งคัดลอกข้อมูลต้องไปที่แท็บใด
ข้อ 22.ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ ซึ่งจะต้องเหมือนคำหรือข้อความที่กำหนดทุกประการต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 23. ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ โดยจะทำการค้นหาคำหรือข้อความ ที่มีเสียงคล้ายกับคำหรือข้อความที่กำหนด
 
ข้อ 24.ถ้าต้องการแทรกแถวด้านบนของแถวที่เลือกในตารางต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 25.ถ้าต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของตารางต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 26.ถ้าต้องการเรียงลำดับข้อมูลในตารางจากมากไปหาน้อย จะต้องใช้เครื่องมือใด
 
ข้อ 27. การพิมพ์เอกสาร ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 28.ถ้าต้องการกำหนดระยะหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากเส้นขอบในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 29.ถ้าต้องการสร้างจดหมายเวียนต้องเลือกที่แท็บใด
 
ข้อ 30. ขั้นตอนในการสร้างจดหมายเวียน เมื่อหน้าต่าง Mail Merge แสดงขึ้นทางขวามือต้องเลือก หัวข้อใด
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.