หน้าหลัก    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4.0K
4
สินเชื่อ Quick Loan
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ Quick Loan  
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อระยะยาว

เงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) บริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อาทิ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน อาคารสถานประกอบการ หรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ ชำระคืนเป็นรายเดือน และมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 9 ปี

สินเชื่อระยะสั้น

บริการสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ อาทิ การซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์สำนักงาน และการจ่ายค่าแรงให้พนักงาน ฯลฯ

วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค

เงินกู้ระยะสั้นโดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจด้วยเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้

บริการประเภทภาระผูกพัน

หนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆสำหรับธุรกิจได้แก่

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินที่ขอสินเชื่อแต่ละประเภทวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ยกเว้นหนังสือค้ำประกันไม่จำกัดวงเงินขอสินเชื่อขั้นต่ำ โดยที่วงเงินรวมสูงสุด 10 ล้านบาท*

หลักประกัน

ธนาคารรับพิจารณาที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม  เงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ และมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบัน การเงิน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัทไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคาร ไม่เกิน 3เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 • สำเนางบการเงินส่งราชการย้อนหลัง 3 ปี
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำสินค้า, ทรัพย์สิน (ถ้ามี)
อื่นๆ อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิง MRR, MLR, MOR หรือดอกเบี้ยเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน) โดยสินเชื่อระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR + 1.50% ต่อปี* และสินเชื่อระยะยาว คิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR + 1.25% ต่อปี*

อัตราค่าธรรมเนียม


ขึ้นอยู่กับประเภทหนังสือค้ำประกัน และหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม 1.00 – 2.50% ต่อปี*
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือเป็นไปตามประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมของธนาคาร

หมายเหตุ * เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-626-2626
โทรสาร -
อีเมล์ webmaster@krungsri.com
เว็บไซต์
Instagram 
krungsrisimple
Twitter 
twitter.com/krungsrisimple
Facebook 
www.facebook.com/KrungsriSimple
Youtube 
www.youtube.com/user/KrungsriSimple
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 4,001 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 4 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด120 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ387,979 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ477 
จำนวนสมาชิก39,891 
Top 10
สินเชื่อน่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.