ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
33K
434
73
ดีอิ้ง คลับ
(D’Engclub)
ดีอิ้ง คลับ (D’Engclub) คลับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยุคใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก 4-8 ปี โดยการนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) 

โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งด้วยหลักสูตร Phonics เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ มีรูปแบบ การเรียน การเล่น แบบผสมผสาน เพื่อความเพลิดเพลิน  และสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ด้วยสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ ถ่ายทอดผ่านจินตนาการ เพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ
2 ปีโดยประมาณ
บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด โดยคุณอุบล สุทธนะ ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษภายใต้แบรนด์ ดีอิ้ง คลับ หลักสูตร Phonics ปูพื้นฐานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว สำหรับเด็กเล็ก 4-8 ปี ทางบริษัทฯ ขอนำเสนอส่วนผสมแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่ลงตัว พร้อมแผนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ต่อท่าน

ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนของชาติที่พบว่า เรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนได้ ด้วยหลักสูตร Phonics นี้ จะเพิ่มทักษะ ทัศนคติและความมั่นใจของเด็กซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานเปรียบเสมือนเสาบ้านที่แข็งแรงของเด็กในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

จากวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันและประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการบริหารเชิงบูรณาการ และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป

ดีอิ้ง คลับ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบ เพื่อใช้ในการปูพื้นฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก  เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง (Phonics)  ฝึก พูด อ่าน เขียน การผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ  ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล  มีรูปแบบสื่อการเรียนที่สร้างสรรค์ด้วยเกมส์ เช่น  การร้องเพลงด้วยคำศัพท์ เด็กๆ จะรู้สึกเพลิดเพลิน  สนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ด้วยสื่อผ่านจินตนาการ และพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความคิด และสติปัญญา

เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ลงทุนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษ  บริษัทฯ ขอแนะนำส่วนผสมแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่ท่าจะพบได้ถึงความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • หลักสูตร Phonics & Linguistic 
ลิขสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวที่ถูกออกแบบอย่างลงตัวโดยบริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด และดร.นิสัย แก้วแสนไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกว่า 20 ปี เพื่อใช้ในการปูพื้นฐาน และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก
 • สื่อการเรียนการสอน 
พร้อมสรรพด้วยหนังสือ (Phonics, Work Book and Activity) อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม   สื่อมัลติมีเดีย และการทบทวนความรู้ผ่านเว็บไซต์
 • ห้องเรียน Friendly Land 
ดินแดนแห่งมิตรภาพและความสนุกสนาน
 • ดีอิ้ง คลับ 
สายสัมพันธ์รักของครอบครัว ด้วยไซเบอร์คลับและอิงลิชแคมป์ 
 • บริการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ฝึกอบรมเทคนิคการสอน คู่มือกิจกรรม  และนิเทศก์การเรียนการสอน 
 • บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ 
แบบมืออาชีพโดยบริษัท ซัมซิสเท็ม จำกัด

เป็นผู้ที่มีความสนใจ  ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะลงทุนในการทำธุรกิจการศึกษา
 1. ใบอนุญาตก่อตั้งสาขาของศูนย์สอนภาษาอังกฤษ D’Eng Club
 2. การสนับสนุนด้านการทำธุรกิจ หลักสูตร และการสอนตามหลักสูตร D’Eng Club
 3. แพ็คเกจสำหรับประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร D’Eng Club
 4. เอกสารสำหรับการรับสมัครนักเรียน
 5. Founders Certification
 6. เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ตกแต่งพื้นฐาน
 7. มีแผนการพัฒนาระบบและหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง
 1. เป็นหลักสูตร Phonics สำหรับเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 2. มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน สามารถดึงดูดผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 3. มี สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งหนังสือเรียน  อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่มีการดำเนินเรื่องราว มีนิทาน เพลง และเกมส์ มีเนื้อหาและการดำเนินเรื่องที่ สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจำได้ดีขึ้น มีทัศนสัญลักษณ์และตัวละครดำเนินเรื่องเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
 4. มีกิจกรรม D’Eng Cyber Club แหล่งชุมชนทางการศึกษาออนไลน์ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียน มีนิทาน เพลง เกมส์ เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ Phonics และติดต่อสื่อสารกันได้
 5. มีรูปแบบการจัด ตกแต่งสถานที่ที่สวยงาม บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง
 6. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Camp ทั้งในและต่างประเทศ  กิจกรรม Walk Rally เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
 7. มีการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก  และจิตวิทยาการสอนเด็กเล็ก
 8. มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และกิจกรรมการตลาดของแต่ละสาขา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณทิพวรรณ บุกบุญ
ที่อยู่
เลขที่ 46/148 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
มือถือ
085xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 marxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ดีอิ้ง คลับ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. สัจจวัฒน์ xxx 08377xxx ssecoxxx
2. สัจจวัฒน์ xxx 08377xxx ssecoxxx
3. อะเกนxxx 09871xxx againxxx
4. ชลัทนภาxxx 08301xxx chalaxxx
5. Sakulratxxx 08523xxx sworaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม73 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,943 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 41 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน