1.9K
25 มิถุนายน 2558
SME Thailand Inno Awards 2015
 
           

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด โครงการ SME Thailand Inno Awards 2015

ก็เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขายและสามารถที่แข่งขันได้ในระดับสากล

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smethailandclub.com

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา
 1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
 2. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี
 3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
 4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
 5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์     
 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์
 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
 1. ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ     
 2. ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์ ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
 3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ
 4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์/ผลงาน
 3. ใบทะเบียนการค้า
 4. ภ.พ.20
 5. ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)
รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาการประกวดจะได้รับ
 1. รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2015
 2. ร่วมแสดงสินค้าในงาน SME Thailand Expo 2015
 3. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ SME Thailand
 4. รับรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดประกวดอื่นๆ อีกมากมาย
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัล
 1. การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร ประวัติบริษัท จุดเด่นของสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น (พร้อมภาพประกอบ) โดยจะทำการปิดรับสมัครภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
 2. กองบรรณาธิการนิตยสาร SME Thailand จะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละสาขารางวัลจนเหลือเพียงรางวัลละ 3 กิจการ ภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
 3. คณะกรรมการจะร่วมประชุมคัดเลือกและตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2558
 4. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายใน เพื่อแจ้งให้ทราบในการเตรียมตัวรับรางวัลและร่วมออกบู๊ธในงาน SME Thailand Expo 2015 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
แนวทางการให้คะแนน
 1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
  • มีความแตกต่างกับธุรกิจบริการประเภทเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด
  • ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
  • ความแตกต่างที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือ  ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
  • เจ้าของกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
  • เจ้าของกิจการมีแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจ
 2. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี
  • ต้องเป็นสินค้าที่มีการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ต้องเป็นสินค้าที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง
  • ต้องเป็นสินค้าที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
  • สินค้าที่เกิดขึ้นต้องมีส่วนช่วยในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท
 3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
  • มีการออกแบบสินค้าโดดเด่นเฉพาะตัว
  • การออกแบบสินค้าต้องสามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • มีความแข็งแรงปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้
  • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
  • ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น
 4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
  • สินค้าต้องผลิตขึ้นจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
  • การออกแบบสินค้าต้องสามารถต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัสดุเดิม
  • สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นต้องมีความปลอดภัยและใช้งานได้จริง
  • สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ Reuse / Recycle
  • สินค้า Reuse / Recycle  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
  • มีการออกแบบที่เหมาะสม  สามารถดึงจุดเด่นของการที่เป็น Recycle Product ออกมาเป็นจุดขาย/สร้างแบรนด์ได้
 5. รางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
  • ต้องมีความโดดเด่นด้านซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องสามารถใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
  • ไม่ลอกเลียนแบบ
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน
 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
  • สามารถดึงเอาจุดเด่นของสินค้า/บริการออกมาใช้ในการสร้างแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม
  • แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาสามารถสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจ/สินค้า/บริการให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย
  • แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาช่วยให้สินค้าหรือบริการมีความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน
  • แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
  • เจ้าของกิจการมีแผนในการสร้างแบรนด์ในระยะยาวที่เหมาะสม
  • เจ้าของกิจการรู้จักใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่สร้างขึ้นมา (Brand extension, Co-Branding)
 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สินค้า/บริการมีกระบวนการผลิต/การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
  • ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างแบรนด์
  • นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
  • ธุรกิจมีแผนในการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในระยะยาว
 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์
  • ต้องเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากช่องทางออนไลน์
  • สินค้าหรือบริการต้องโดดเด่นและมีแบรนด์ของตนเอง
  • เจ้าของกิจการสามารถดึงเอาจุดแข็งของสินค้าหรือบริการออกมาเผยแพร่ต่อลูกค้าได้
  • ผลทางการตลาดที่ได้ต้องเห็นชัดเจนในด้านยอดขายและจำนวนลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้น
 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • มีกระบวนการผลิต/ให้บริการที่ปลอดภัย
  • มีระบบรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าทั้งในด้านความสะอาด  ปริมาณ  และคุณภาพที่มีมาตรฐาน  ตามที่กำหนดไว้ของสินค้า/บริการประเภทนั้น
  • ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  • สินค้า/บริการต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย
  • มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า  มีความปลอดภัย  และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ในเหมาะสม
 10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำสินค้าได้มากขึ้น
  • บรรจุภัณฑ์มีมาตรฐานในด้านความปลอดภัย
  • บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
  • บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจะเด่นของสินค้า
  • บรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ของสินค้า
  • บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารจุดเด่นของสินค้าไปสู่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,679
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,460
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
757
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
746
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
713
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
577
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.