หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศไทย | Thailand 
31K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
นอกจากการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้ว อาเซียนยังได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุน
 File size : 1.502 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(730)
ในอนาคตต่อไป การรวมตัวเป็น AEC จะมีผลกระทบภาคธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในเกือบทุกมิติ โดยประเทศไทยจะต้องมีการเสรีตลาดสินค้าและบริการ
 File size : 0.771 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(655)
(1)นโยบายภาครัฐอาจให้ความสำคัญต่อการผลิต/การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกอื่นของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนไป
 File size : 1.119 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(531)
แรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้
 File size : 0.623 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(541)
จากการศึกษาข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาแบ่งตามรูปแบบการขนส่งสินค้า
 File size : 0.472 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(587)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
 File size : 0.506 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(546)
การเปิดเสรีภาคบริการ เป็šนหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็šนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ของการรวมกลุุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(519)
The people that form the of BEX developers includc politicians,academics,civil society exponents and website developers.
 File size : 1.444 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(581)
การจะเป็นประเทศรายได้สูงนั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะต้องอยู่ที่ประมาณ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน
 File size : 0.299 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(635)
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 File size : 7.535 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(910)
ผักและผลไม้สดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกประเภทหนึ่งที่นำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาททั้งในรูปแบบของผักและผลไม้


 File size : 0.365 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(4,720)
การขนส่งก็เช่นเดียวกัน เราพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากกว่า 80% ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดฟังแล้วเศร้านะครับ ในขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด
 

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(627)
Over the past decade the oil price rose more than 300%, from averaged at $26 per barrel in 2002, reached $60 by August 11, 2005,

 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(563)
Globalization has changed the role of the state in the market and consequently the basis on which private enterprise operates.

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(663)
Creativity is a key component of “creative economy”, an emerging concept of the world’s economy in the twenty-first century.

 File size : 0.278 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(745)
First of all, SME business owners produce goods and services without enough understanding on consumers

 File size : 0.142 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(829)
In the financial crisis of 1997, several issues were managed very differently from the economic crisis
we are facing now. For example

 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(554)
ธุรกิจค้าปลีกยา (Drug Retailing) เป็นอีกธุรกิจที่จีนกำลังส่งเสริมการลงทุนจาก ต่างประเทศอีกประเภท โดยขณะนี้จีนอยู่ระหว่างปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

 File size : 0.256 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(792)
At the 4th ASEAN Summit in Singapore in 1992, the ASEAN heads of government formally agreed to establish the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(759)
ถึงแม้เศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐในครั้งนี้มักถูกมองจากสถานการณ์ว่า เป็นการตกต่ำที่ไม่รุนแรง
เหมือนการตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929

 File size : 0.297 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(817)
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและส่งผลให้เกิดการจ้างงานต่ำกว่าระดับ ความสามารถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008 แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ

 File size : 0.447 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(688)
ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ


 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555มติชน
(674)
การปฏิรูปเศรษฐกิจภายในพม่าจะกลายเป็นแรงดึงดูดชั้นดีให้แรงงานชาวพม่าที่
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555โพสต์ทูเดย์
(688)
ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน  และ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 File size : 2.889 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,166)
ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9)
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(619)
รจัดทาคู่มือภาษีการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(17,030)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.