หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศฟิลิปปินส์ | Philippines 
78K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(755)
 ช่องทางการจำหน่าย  การนำเข้าสินค้าเม็ดพลาสติก จำผ่านผู้นำเข้ารายใหญ่  และส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศฟิลิปปินส์  โดยแหล่งจำหน่ายในฟิลิปปินส์จะอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้เป็นส่วนใหญ่
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(995)
 Workforce
The country boasts a labor force that is trainable,skilled,technology savvy,English proficient,and highly competitive.

 File size : 2.716 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(2,147)
 การนำเข้าสิ่งทอของไทยจากฟิลิปปินส์ การนำเข้าสิ่งทอของไทยจากฟิลิปปินส์มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย มีการนำเข้าเฉลี่ยปีละ ประมาณ 8-10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.327 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,157)
ภาวะการผลิตในฟิลิปปินส์
มีการผลิตปีละ 4.5 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน USD
ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(728)
 ข้อมูลทั่วไปและประเภทสินค้า
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในฟิลิปปินส์มีมูลค่าสูง(13,000 ล้าน USD ในปี 2554)
มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งโครงการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

 File size : 0.541 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(700)
 ข้อมูลทั่วไปและสินค้ารายการสำคัญ
ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้า เครื่องสำอาง  สบู่  และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวประมาณปีละ 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(781)
 ความต้องการสินค้าอาหาร
ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารจำนวนมาก เนื่องจาก
-มีประชากรมากและอัตราการขยายตัวสูงต่อเนื่อง
-ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยู่เนื่อง ๆ
-เทคโนโลยีทางการเกษตรค่อนข้างล้าหลัง

 File size : 0.762 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(791)
 กฎระเบียบและภาษีนำเข้า
ไม่มีข้อจำกัดด้านการนำเข้า สินค้าไทยสามารถส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้โดยเสรี
ต้องมีฉลากที่ตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน
เอกสารประกอบการส่งออก เป็นไปตามหลักสากล

 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(825)
 กฎระเบียบและภาษีนำเข้า
ไม่มีกฎระเบียบการนำเข้าเป็นพิเศษสำหรับสินค้าสิ่งทอ
ประเทศ MFN เก็บภาษี 0- 15% 
อัตราภาษีนำเข้าจากต่างประเทศสมาชิกอาเซียน0 %

 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(643)
 การตั้งธุรกิจสปาในฟิลิปปินส์
การทำธุรกิจในลักษณะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว(Sole Proprietorship) กรณีนี้บุคคลจะเป็นเจ้าของคนเดียว มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจและเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงคนเดียว ซึ่งจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายหรือผลประกอบการด้วยตนเอง

 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(2,266)
ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน
เศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง  รายได้หลักมาจากแรงงานในต่างประเทศและภาคบริการ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากนัก

 File size : 1.977 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(662)
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวดและหลายขั้นตอน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
24-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(930)
 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 เขต (region)โดยมีหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น
 File size : 17.861 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(735)
exclusive and original jurisdiction to interpret the provisions tax laws
 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,979)
Under Section 23 of the National Internal Revenue Code  of the Philippines  (NIRC),
 File size : 0.29 MB.
 Type : pdf
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(2,162)
กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ  รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมี Foreign Investment Act 1991
 File size : 2.284 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,670)
รัฐบาลฟิลิปปินส์ ภายใต้การดำเนินการโดย the National Food Authority (NFA) ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวบางส่วนให้เกษตรกรเป็นผู้นำเข้า
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,589)
ซึ่งตามกฎหมายห้ามคนต่างชาติประกอบการในธุรกิจนี้ กล่าวคือ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารต้องเป็นชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,009)
The following are the percentage of the ownership of Foreigners to invest in the Philippines as per the requirement of the Board of Investments :
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(633)
MULTI-MACH INTERNATIONAL (PHILS) is also interested to attend the Thailand International Food Fair to source for more Thai products particularly Food Processing Equipment.
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(756)
Freshever, Inc. distributes fresh and frozen seafood to various hotels, restaurants as well as supermerkets. 
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,456)
Petronne Interior Supply Construction is also interested to import various construction materials from Thailand because of their good quality and competitive prices.
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(845)
Sean Agro Development, Inc, imports from Thailand because of its high protein content and good quality of feed ingredients. 
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(785)
สรุปผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร WOFEX 2009
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,436)
สรุปผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า WORLDBEX 2009 (ฟิลิปปินส์)  ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2552 ณ อาคารแสดงสินค้า World Trade Center, Manila
 

 File size : 2.122 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(924)
มหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย อยู่ห่างกรุงเทพประมาณ 1,200 ไมล์ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก
 File size : 2.868 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,577)
ทำให้ทราบถึงภาวะตลาดสินค้าสิ่งทอในฟิลิปปินส์ โดยในปี 2551 (ม.ค. – เม.ย.)
 File size : 16.603 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(597)
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบฯ   :  ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  5  ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2548 – 2552  (มค.-มิย.)

 File size : 0.269 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(571)
ข้าว  : ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  2  ของไทย  เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี 2547 – 2551

 File size : 0.237 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,269)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.