หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
57K
7
32
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SMEs
องค์กร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Organization The Continuing Education Center Chulalongkom University
รายละเอียด  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CEC)
        เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่สื่อ ให้แก่บุคคลทุกระดับอายุ อาชีพ การศึกษา และให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
        การให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการจัดการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ และการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงศักยภาพในการจัดการฝึกอบรม การผลิตสื่อ รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในกิจกรรมด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด

การให้บริการวิชาการของCEC
การจัดทำหลักสูตรอบรม
  •    หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลทั่วไป ได้แก่ ภาษา คอมพิวเตอร์ บริหาร ธุรกิจและการจัดการสารสนเทศ
  •    หลักสูตรอบรมสำหรับหน่วยงาน (Corporate Training)
ผลิตสื่อการเรียนการสอน และออกแบบระบบการเรียนการสอนทางไกล e-Learning
  •   หลักสูตร e-Learning
  •   Software สำหรับหน่วยงาน
  •   สื่อ CD-Rom / DVD
ที่ตั้ง สำนักงานสามย่าน เลขที่ 126 ซอยจุฬา 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-216-0773-5 , 02-216-0847
โทรสาร 02-216-0849
อีเมล์ info@cec.chula.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/cec_chula
Facebook 
www.facebook.com/cec.chula?sk=wall
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 32 คะแนน
มีผู้เข้าชม 56,935 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด