978
11 ตุลาคม 2559
สสว. มอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8” ยกระดับเพชรน้ำดี SMEs ไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ


 
สสว. จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 8” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 36 ราย  จากที่สมัครเข้าประกวด 1,028 ราย  หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SME รายย่อย ยกระดับการทำธุรกิจให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล  ผู้รับรางวัลในปีก่อนๆ สามารถเข้าตลาด MAI ได้แล้ว 3 ราย  และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าตลาด MAI อีก 26 ราย จากการประกวดรวม 8 ครั้ง มี SMEs สมัครเข้าร่วมรวมจำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8” หรือ 8th SMEs National Awards 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล  โดยในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่  รางวัล “สุดยอด SMEs” จำนวน 7 ราย  รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย  และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 9 ราย  จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,028 ราย
 
นางสาลินี  วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  สสว. ได้เริ่มจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติมาแล้ว 7 ครั้ง คือตั้งแต่ปี 2549  มีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวด รวมแล้วกว่า 8,300 ราย
 
“การประกวดในครั้งที่ 8 นี้  มีผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,028 ราย  ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ SMEs ไทย

ซึ่งจะพิจารณาจาก 7 หมวด  ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร  การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ  และผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยมีคะแนนรวม 1,000 คะแนน  และจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 50%  สำหรับรางวัลจะแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ “รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ” สำหรับผู้ที่ ได้ 800 คะแนนขึ้นไป “รางวัล SMEs ดีเด่น” สำหรับผู้ที่ได้ 700-799 คะแนน “รางวัลมาตรฐาน SMEs” สำหรับผู้ที่ได้ 600-699 คะแนน  

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ราย  แบ่งเป็น  3 รางวัล ได้แก่  รางวัล “สุดยอด SMEs” จำนวน 7 ราย  รางวัล “SMEs ดีเด่น” จำนวน 20 ราย  และรางวัล “มาตรฐาน SMEs” จำนวน 9 ราย” นางสาลินีกล่าว
 
ที่ผ่านมา ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แล้ว 3 ราย  ได้แก่  บริษัท ไวส์  โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ Mai ไม่น้อยกว่า 26 กิจการ ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจ Software และ Application ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ สสว. ยังได้ต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญเข้าร่วมโครงการที่ สสว. ดำเนินการอยู่ อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น
 
สามารถดาวน์โหลดสูจิบัตรงานได้ที่ https://goo.gl/m9CiXZ

รายชื่อกิจการที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

 
รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 

กิจการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 800 คะแนน ขึ้นไป  ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จำนวน 7 กิจการ 
 1. บริษัท เซเว่น ซีส์ อินโนเวชั่น จำกัด กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
 2. บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
 4. บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 5. บริษัท โกลบเทค จำกัด กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
 6. บริษัท ออกแบบ พาย จำกัด กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
 7. บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
รางวัล SME ดีเด่น

กิจการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 700 ถึง 799 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น จำนวน 20 กิจการ 
 1. บริษัท เอเชีย แอมโร อินดัสตรี้ จำกัด  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 3. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด  กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
 4. บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
 5. บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
 6. บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด  กลุ่มธุรกิจพลาสติกและยาง 
 7. บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
 8. ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท  กลุ่มธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร 
 9. บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 10. บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
 11. บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 12. บริษัท ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 13. บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
 14. บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด  กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ 
 15. บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด  กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
 16. บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด  กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
 17. บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
 18. บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด  กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
 19. บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
 20. บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด  กลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
รางวัล มาตรฐาน SMEs

กิจการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 600 ถึง 699 ได้รับรางวัล มาตรฐาน SMEs จำนวน 9 กิจการ 
 1. บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด  กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 2. บริษัท สยามพีวาย จำกัด  กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 3. บริษัท ดับบลิว.ไอ.พี. อีเล็คทริค จำกัด  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. บริษัท ไลท์ติ้ง แอคเซสโซรี่ จำกัด  กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์  
 6. บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด  กลุ่มธุรกิจพลาสติกและยาง 
 7. บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด  กลุ่มธุรกิจพลาสติกและยาง 
 8. บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด  กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
 9. บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด  กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
816
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
814
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
680
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
669
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
655
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.