676
9 กันยายน 2563
พาณิชย์ เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่น ยุคโควิด-19
 
 
พาณิชย์ เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่น ยุคโควิด-19 ธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal สุดฮิตนำโด่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ ธุรกิจฆ่าเชื้อโรค และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คาด!!! ไตรมาสสุดท้ายของปี...สัญญาณการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ ประกอบกับประชาชนต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตหลายด้าน ทำให้การใช้จ่ายเกิดการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยตรงในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ธุรกิจต่างๆ จึงเริ่มกลับมาประกอบธุรกิจอีกครั้ง ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่หันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ”
 
โดยธุรกิจดาวเด่นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีเป็นหลัก เช่น อาหาร ยารักษาโรค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงธุรกิจขนส่งอาหารและสินค้า ประกอบด้วย 10 ธุรกิจ คือ
 1. ธุรกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง
 2. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
 3. ธุรกิจการฆ่าเชื้อและกำจัด
 4. ธุรกิจ e-Commerce
 5. ธุรกิจการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 6. ธุรกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร
 7. ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์
 8. ธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ
 9. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป และ
 10. ธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดยทั้ง 10 ธุรกิจดาวเด่น สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยที่ทำจากยางพารา การขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ และธุรกิจการฆ่าเชื้อโรค/กำจัด จากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.63) ธุรกิจกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.62) โดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยที่ทำจากยางพารา เช่น ถุงมือยาง พบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 เท่า 

ธุรกิจ e-Commerce จากสถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.63) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.62) เห็นได้ชัดว่าการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและการขนส่งทางไปรษณีย์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลาอันสั้น แสดงถึงการปรับตัวและการยอมรับเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal โดยกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งหมายในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ โครงการ Offline 2 Online โครงการ Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020 ฯลฯ เป็นต้น 
 
ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.63) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการประกอบธุรกิจที่ผู้ค้าออนไลน์เริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการค้าหรือประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมช่องทางการค้าออนไลน์ของตัวเองมากยิ่งขึ้น 
 
ธุรกิจขนส่งอาหารและเอกสาร จากสถานการณ์ที่ผู้บริโภคต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าและอาหารทางออนไลน์ ทำให้ธุรกิจขนส่งอาหาร เอกสาร และสิ่งของ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.63) ถึง 1,544 บริษัท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.62) ถึงร้อยละ 10  
 
ธุรกิจอื่นๆ เช่น บริการทำความสะอาด ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขายส่งสินค้าทั่วไป และธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากบริการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งที่นิติบุคคลส่วนใหญ่ต้องใช้บริการ โดยมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า “10 ธุรกิจดาวเด่นข้างต้น มีผู้ประกอบธุรกิจมาจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.62) แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย
 1. ธุรกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยางจำนวน 13 บริษัท เพิ่มขึ้น 12 เท่า (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 1 บริษัท)
 2. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ จำนวน 438 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 175 บริษัท)
 3. ธุรกิจการฆ่าเชื้อและกำจัด จำนวน 67 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 49 บริษัท)
 4. ธุรกิจ e-Commerce จำนวน 508 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 377 บริษัท)
 5. ธุรกิจการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 150 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 126 บริษัท)
 6. ธุรกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร จำนวน 123 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 103 บริษัท)
 7. ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์ จำนวน 338 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 294 บริษัท)
 8. ธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ จำนวน 1,544 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 1,400 บริษัท)
 9. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป จำนวน 393 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 365 บริษัท)
 10. ธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษี จำนวน 498 บริษัท ลดลงร้อยละ 5 (ม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 524 บริษัท)
“อย่างไรก็ตาม คาดว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เป็นต้นไป การประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้” รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
823
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
816
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
685
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
678
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
664
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
660
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.