ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
30 5.03
2
8 1.34
3
1 0.17
4
14 2.35
5
36 6.03
6
25 4.19
7
100 16.75
8
47 7.87
9
51 8.54
10
142 23.79
11
143 23.95
รวม 597 100