ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
143 23.95
2
142 23.79
3
100 16.75
4
51 8.54
5
47 7.87
6
36 6.03
7
30 5.03
8
25 4.19
9
14 2.35
10
8 1.34
11
1 0.17
รวม 597 100