ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
1 0.17
2
8 1.32
3
14 2.32
4
25 4.14
5
30 4.97
6
37 6.13
7
47 7.78
8
52 8.61
9
100 16.56
10
144 23.84
11
146 24.17
รวม 604 100