ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
140 23.69
2
139 23.52
3
100 16.92
4
51 8.63
5
47 7.95
6
36 6.09
7
30 5.08
8
25 4.23
9
14 2.37
10
8 1.35
11
1 0.17
รวม 591 100