ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
รุ่นที่ 64, วันพุธที่ 2 - เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
[/b]

รายละเอียด
• หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษากฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า I R IRR NPV และฝึกลงข้อมูลใน Program Cash Flow บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท

กลุ่มผู้สนใจ
• เจ้าของ, ผู้บริหาร โครงการ, ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน, ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

​หัวข้อการอบรม
• ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
• ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
• การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
• กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
• แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
• การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
• การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: หอพัก อะพาร์ตเม้นต์
• การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
• ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
• แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
• องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน:
• การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน: หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

สนใจหลักสูตรและลงทะเบียนได้ที่ ► https://www.trebs.ac.th/th/3/RE121