ข้อตกลงการใช้บริการ

ทาง ThaiFranchiseCenter.com จัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น

การซื้อ-ขายธุรกิจแฟรนไชส์, SMEs และอื่นๆ

ทาง ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ และอาจไม่สามารถใช้ได้กับขอบเขตอำนาจอื่นๆ ทาง ThaiFranchiseCenter.com จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยสังเกตได้จากเครื่องหมาย Verified และ Non-Verified ในเบื้องต้น

อย่างไรก็ดี ทาง ThaiFranchiseCenter.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ โปรดอย่ายึดถือข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทาง ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการยึดถือตามข้อความดังกล่าวตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ทาง ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่กฎหมายอนุญาตอีกด้วย

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ

ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยคณะผู้จัดทำของเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com การรวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำเสนอบนเว็บไซต์ เว็บไซต์มิอาจรับรองความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความต่อเนื่อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยัน การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูล จะต้องติดต่อกับหน่วยงาน, บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำ เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้และผู้อื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งสิ้น

ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ทางเว็บไซต์ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ดังนั้น เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ของ Computer หรือปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) หรือการลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจ (Unauthorized Use of Computer) หรือการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or Damage to Computer Programs) หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) หรือการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่เว็บไซต์ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น ในการที่ผู้ใช้หรือบุคคลใดติดต่อทำการค้า หรือธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะพึงคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม

การเชื่อมโยงกับ Web Site ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้

การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย เว็บไซต์สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การขออนุญาตจัดทำ และ พิมพ์ซ้ำ

เว็บไซต์ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ดอท คอม (http://www.ThaiFranchiseCenter.com) ขอสงวนสิทธิ์ในบทความหรือภาพประกอบทั้งหมด รูปแบบเนื้อหา โครงสร้างตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฎในเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com นี้ ตามประมวลกฎหมายปี 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำ คัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่ออย่างใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก ThaiFranchiseCenter.com ไม่สามารถประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มากให้ครบถ้วน สมบูรณ์ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า มักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางฝ่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ จะประกาศความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในทุกๆส่วนที่มีปรากฎบนเว็บไซต์ http://www.ThaiFranchiseCenter.com ทั้งหมด และในบทความประกอบบนเนื้อหาของบทความนั้นๆ และถ้าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่กล่าวซ้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเนื้อหาและการนำเสนอให้กระชับ และน่าสนใจ