ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ONE STOP TRAVEL EXPO 2017 MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อโครงการ มหกรรมงานเดียว ครบเครื่อง เรื่องท่องเที่ยว ครัง้ ที่ 3
          ONE STOP TRAVEL EXPO 2017
สถานที่ MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
ระยะเวลา วันที่ 19 – 22 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.
บริษัท เอ็กซิบชิ นั่ 1960 กรุ๊ป จากัด ได้ดาเนินการจัดงาน ONE STOP TRAVEL EXPO 2017 มหกรรมงานเดยี ว ครบ
เครื่อง เรื่องท่องเที่ยว ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2560 ณ. MCC HALL ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ
เป็นงานมหกรรมงานเดียวที่รวบรวมธุรกิจอันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกแขนงทัง้ ในไทยและต่างประเทศที่ครบถ้วนที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการการพักผ่อน เติมพลังแห่งชีวิตทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง
งานมหกรรมท่องเที่ยวครัง้ ยงิ่ ใหญ่ ใจกลางเมือง ไปไหน ไปกัน กับ มหกรรมงานเดยี ว ครบเครื่อง เรื่องท่องเทยี่ ว ครัง้ ที่ 3
บนสุดยอด Prime Area ห้างสรรพสินค้าที่มีสถิติผู้ใช้บริการสูงของกรุงเทพฯ มีคนผลัดเปลยี่ นสัญจรไปมาตลอดเวลา เน้น
การเข้าถงึ กลุ่มลูกค้าที่มกี าลังซือ้ สูง โดยภายในงานจะรวบรวมโปรโมชนั่ สุดพิเศษ พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวระดับ World-
Class จากที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ และสายการบินดัง ทัง้ ไทย และต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมแจกส่วนลด
Voucher ให้กับผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกและลุ้นไปพร้อมๆกัน
อัตราค่าเข้าร่วมงาน
ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร ( 3*3 ตารางเมตร )
พนื ้ ที่พร้อมคูหามาตรฐาน 28,000 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน
( ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน )
โครงสร้างบูทมาตรฐาน , โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี ้1 ตัว หลอดไฟ 1 ดวง ป้ ายชื่อ ปลกั๊ ไฟฟ้ า 5 แอมป์
พนื ้ ที่ เปล่า 26, 000 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน จองตัง้ แต่ 2 บูทขึน้ ไป
* พนื ้ ที่หัวมุมเพิ่ม 2,500 บาท / คูหา / เหมารวม 4 วัน
E. exhibition1960group@gmail.com , IDLINE . e1960g , Tel. 02-231-8171 , Mobile. 092-738-1457