ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ให้เช่าเช่าสำนักงานเสมือน ราคาถูกๆจ้า

บริการสำนักงานเสมือนให้เช่า (Virtual Office Services) โปรโมชั่นพิเศษสุด เช่าสำนักงานเสมือน กับเรา 12 เดือน ลด ท่านจ่ายเราเพียงแค่ 11 เดือน เท่านั้น สำนักงานเสมือนของเราให้บริการจัดการงานด้านธุรการ มีพนักงานรับโทรศัพท์ทุกสายบริการจัดการงานด้านเอกสาร ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้/วางบิล งานสนับสนุนการ รับ-ส่งเอกสาร และให้บริการด้านบัญชีครบวงจร

Virtual Office หรือสํานักงานเสมือน เปนสํานักงานที่ไมเนนที่ตั้ง มีให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของแบง่ายๆ เนนการทํางานผานระบบออนไลน เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอสำนักงานเปนอยางยิ่ง เชนเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จึงทําใหการติดตอสอสารระหว่างบุคลากรภายในองคกรทําไดในหลายรูปแบบ เชน อีเมล โทรศัพท เปนตน ทําใหบุคลากรสามารถที่จะทํางาน ณ บริเวณไหนของโลกก็ได

สํานักงานเสมือนจึงทําใหคนจํานวนหนึ่งสามารถทํางานรวมกันได โดยไมตองใชสถานที่เปนหลักแหลง โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเขามาชวยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทําใหลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเมื่อผนวกสํานักงานเสมือนเขากับระบบอินเทอรเน็ตทําใหสานักงานเสมือนสามารถใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดแข่งกันกับเซเว่นได้เลยทีเดียว และยังสามารถทําธุรกิจในระดับนานาชาติไดอยางงาย

อยางไรก็ดีสํานักงานเสมือนไมไดมีความหมายครอบคลุมเพียงสํานักงานขนาดเล็ก (Small Office) แตองคกรขนาดใหญที่มีสํานักงานอยูจริงก็สามารถประยุกตใชสำนักงานเสมือนไดเชนเดียวกัน เชนเปดสํานักงานเสมือนแทนสํานักงานสาขาจริง เปนต้น และสามารถนำเทคโนโลยีมาใชงานกับสํานักงานเสมือน ไดแก

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้
2. โทรศัพทมือถือสมาร์ทโฟน
3. โมเด็มสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. โทรศัพท์บ้าน
5. โทรสาร
6. อินเทอรเน็ต

ประโยชนของสํานักงานเสมือน
7. การลดตนทุนในการจ้างพนักงานเพราะใช้คนน้อยลง
8. เพิ่มโอกาสในการทํางาน เพราะเปิด 24 ชม.
9. เกิดความคลองตัวตอองคกรทำงานแบบอินเตอร์ได้ไม่อายใคร
10. เกิดความคลองตัว และความมีอิสระของพนักงาน เพราะทำงานที่ไหนก็ได้
11. ทำงานแข่งกับเซเว่นได้เพราะสามารถเปดทาการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
12. ไมมีขอจํากัดเรื่องเนื้อที่ของสํานักงาน เพราะเป็นอิสระในการทำงาน เพราะทำงานที่ไหนก็ได้
13. ทำงานที่ไหนก็ได้ไมขึ้นอยูกับตำแหน่งที่ตั้งของสํานักงาน
บริการสำนักงานเสมือน (Virtual Office Services) คือบริการด้านสำนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาระต้นทุนค่าเช่าสำนักงาน เงินลงทุนกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และเงินเดือนของพนักงานประจำ

โปรโมชั่นใหม่ เช่าสำนักงานเสมือน กับเรา 12 เดือน จ่ายเราเพียงแค่ 11 เดือน เท่านั้นสนใจติดต่อ vipbizfirst เลขที่ 20 ซอยรามอินทรา21 แยก 26 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 081-6065114, 086-3291963 เว็บไซต์ http://vipbizfirst.com