ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


หลักสูตรพัฒนาทักษะการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน 18-19 ก.พ.57

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเพิ่มผลิตภาพและการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน

Productivity Improvement plus Soft Side Management Skills for Smart Supervisor

...ท่านจะได้เติมเต็มทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่หัวหน้างานต้องรู้ และ
…ทักษะการบริหารจัดการที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี  หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด ปัญหาสำคัญของหัวหน้างานส่วนใหญ่ที่พบคือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงานเป็นอย่างดี แต่ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็น หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ และขาดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารลูกน้อง จึงบริหารลูกน้องอย่างไม่มีหลักการ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร อาทิ การลาออก การผิดวินัย การขาด ลา มาสาย ไม่มีแรงจูงใจและขาดขวัญกำลังใจ ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง เป็นต้น
อีกทักษะสำคัญที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ คือ ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุงงาน ระบบงาน  ลดความสูญเสีย ตลอดจนชี้แนะให้ลูกน้องหรือทีมงานให้มีแนวคิดและวิธีการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางการเพิ่มผลิตภาพได้
หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานพัฒนาทั้งทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการลูกน้อง ซึ่งจะทำให้ท่านก้าวไปสู่การเป็น Smart Supervisor

วัตถุประสงค์
•   เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น อาทิ Kaizen, Wastes, Lean, QC Tools และนำไปใช้ในการปรับปรุงงานและชี้แนะลูกน้องได้
•   เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและนำไปใช้บริหารลูกน้องได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรท่านจะเป็นหัวหน้างานที่มีทักษะที่ครบถ้วนทั้งด้านเทคนิคในงาน (ที่ท่านมีอยู่แล้ว) ด้านการบริหารจัดการ และด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็น ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

วิทยากร
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
•   วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•   ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพและการประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานราชการ
•   ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงการ Productivity Improvement เป็นต้น
•   ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหนังสือ “การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ”
•   ผู้อำนวยการหลักสูตร E-Training อาทิ หลักสูตรจิตสำนึกความสูญเสีย การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ

คุณสมกานต์ ทิพยวัฒนกุล   
•   ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
•   วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน   
•   ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มากกว่า 20 ปี  ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
•   อาทิ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย, บมจ.เสริมสุข, บมจ.บุคคลัภย์, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น

ระยะเวลา/สถานที่
•   รุ่น 7 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
•   รุ่น 8 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
•   รุ่น 9 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
•   รุ่น 10 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง: Soft Side Management Skills (ทักษะด้านการบริหารจัดการ)

•   บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน
•   ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
•   ทักษะการวางแผนงาน
•   ทักษะการสอนงาน
•   ทักษะการมอบหมายและติดตามงาน
•   ทักษะการประเมินผลงาน

วันที่สอง: Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ)
•   Kaizen และการปรับปรุงงาน
•   แนวคิการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
•   วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
•   4 QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram )
หมายเหตุ กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือสถาบันไทย-เยอรมัน ท่านละ 4,815 บาท
ไม่เป็นสมาชิก ท่านละ 5,350 บาท

Promotion! สำหรับองค์กรที่สมัครเข้ามา 3 ท่าน เหลือท่านละ 4,280 บาท (สมาชิก) และท่านละ 4,815 บาท (ไม่เป็นสมาชิก)

**ราคาดังกล่าวรวม Vat 7% แล้ว**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 451 (คุณปรียาภรณ์)
โทรสาร : 02-619-8098
E-mail: preyaporn@ftpi.or.th