ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แบบสอบถามออนไลน์ เทคโนโลยีและเครื่องในการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ล้ำสมัย

[u


แบบสอบถามออนไลน์ หรือแบบสํารวจออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม ประเมิน หรือสำรวจเป็นวิธีที่สะดวกและเป็นที่ยอมรับ แบบสอบถาม แบบประเมิน หรือแม้กระทั่งแบบสำรวจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคําถามเป็นชุด ๆ ที่นำมารวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบสำรวจสามารถทำได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่สามารถตอบด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ของการทำแบบสอบถามออนไลน์

ปัจจุบันมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเสริมทำให้การทำแบบสอบถามง่ายขึ้น ในการจัดเก็บข้อมูลจึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำให้ง่ายต่อการได้มาซึ่งข้อมูล ระบบจะทำหน้าที่ประมวลผลในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ มีเสถียรภาพในการใช้งาน ตอบโจทย์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในยุคที่เป็นยุคดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การทำแบบสอบถามออนไลน์ การทําแบบสํารวจออนไลน์ การทําแบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น ในการทําแบบประเมินออนไลน์ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับทั้งเจ้าของกิจการ ผู้ผลิต รวมไปถึงตัวของผู้บริโภคเอง แบบสอบถามออนไลน์จึงเป็นอีกวิธีที่ดีในการดึงดูดผู้ชม และรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค เช่น

ทํา แบบสอบถาม ออนไลน์

เข้าใจลูกค้า

การทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นจุดสำคัญที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึง ประกอบกับปัจจัยต่างๆของการประกอบธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภคและความพึ่งพอใจเป็นเป้าหมายสำคัญ รวมไปถึงเพื่อเข้าใจลูกค้าในการรับบริการการออกแบบแบบสอบถามอย่างรอบคอบสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อมูลที่คุณรวบรวมได้โดยการออกแบบอย่างระมัดระวัง และเหมาะสม การทำแบบสอบถามออนไลน์ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการรับประกันว่าคำถามจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง มีการกำหนดว่าผลลัพธ์ การจำแนก

พัฒนาธุรกิจ และบริการได้ตรงจุด

แบบสอบถามออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำแบบสอบถามให้ผู้รับบริการเป็นผู้ตอบ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล วิเคราะห์ แปลผล จัดทำข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาธุรกิจ และบริการได้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งถ้าหากทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องสามารถนำข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดระดับคุณภาพได้อีกด้วย

เริ่มต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การทำแบบสอบถามออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก คือ การเลือกใช้แพลตฟอร์มสำหรับทำแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การทำแบบสำรวจมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากเดิมใช้วิธีการยื่นแบบสำรวจเมื่อให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เปลี่ยนเป็นการใช้การทำแบบสอบถามออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และมีความแม่นยำ

ความสามารถในการแปรผลข้อมูล

เนื่องการทำแบบสอบถามออนไลน์เป็นการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความละเอียดอ่อน ชุดคำถามย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการทำแบบสอบถามออนไลน์ ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจสามารถนำมาพิจารณาได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น สะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่าง เครื่องมือที่จะนำมารองรับเมื่อแปรผลแล้ว รวมไปถึงการแปรผลและการสรุปผลอาศัยความแม่นยำ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการอ่านค่าของข้อมูลในแบบสอบถาม จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

ขั้นตอน สร้างแบบสอบถามออนไลน์

ในการขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้

การ ทํา แบบสอบถาม ออนไลน์

ออกแบบ

การออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ ผู้จัดทำควรมีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าแบบสอบถามนี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความสับสนแก่ผู้ทำแบบสอบถาม แบบสอบถามเน้นความหลากหลายของคำถาม สามารถเลือกได้หลากหลายแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้งานในการทำแบบสอบถามออนไลน์ รวมไปถึงชี้แจงลักษณะคำถามแต่ละหมวดหมู่ พร้อมมีคำอธิบายที่สามารถรับประกันความปลอดภัยต่อผู้ทำ เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในแบบสอบถาม

สำรวจ จัดเก็บ

การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์  หลังจากที่มีการออกแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามออนไลน์ เสร็จเรียบร้อย ในขั้นตอนของการนำไปสำรวจผู้จัดทำจะต้องเลือกวิธีการสำรวจแบบง่ายๆ กระชับและสะดวกต่อผู้รับการสอบถามเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ที่ทำแบบสอบถาม เช่น การ share link แบบสอบถามออนไลน์ บนโลกออนไลน์ หรือการนำ link ไปสร้าง QR Code เป็นต้น อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการจัดเก็บข้อมูล คือ เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือควรพิจารณาว่าผู้ทำแบบสอบถามออนไลน์ สามารถเข้าใจเนื้อหาและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ถึงจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

รีวิว
ในการทำแบบสำรวจออนไลน์ ผู้ที่จัดทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม สามารถให้ผู้ที่ทำแบบสอบถามมีส่วนร่วมโดยผู้ที่ทำแบบสอบถามสามารถดูคำตอบได้ทันที เพื่อเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของตัวผู้ทำแบบสอบถามออนไลน์เอง ในกระบวนการนี้สามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในยุคที่เกิดปัญหาโรคระบาด โดยการให้นักเรียนทำแบบสำรวจการเรียนออนไลน์ หรือการสอบแบบออนไลน์ เป็นต้น

สร้าง แบบสอบถาม ออนไลน์

วิเคราะห์ผลลัพธ์

ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลลัพธ์  การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดเก็บข้อมูลทำให้สามารถแปรผลและสรุปผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ dashboard สรุปผล ทำให้ผู้ที่มาศึกษาข้อมูลมีความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าการที่ด้วยสังคมโลกที่มีการเติบโตตลอดเวลา เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ทำให้การทำแบบสำรวจ เกิดขึ้นบนแพลทฟอร์มออนไลน์ ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และยังทำให้การแสดงความคิดเห็นได้รับจากกลุ่มคนทุกช่วงวัยในเวลาที่รวดเร็วกว่าการทำแบบสำรวจแบบออฟไลน์

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2022, 07:20:10 AM โดย พรสัก ส่องแสง »