ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2548 50
2549 59 เพิ่มขึ้น 18%
2550 66 เพิ่มขึ้น 12%
2551 84 เพิ่มขึ้น 28%
2552 104 เพิ่มขึ้น 24%
2553 132 เพิ่มขึ้น 27%
2554 154 เพิ่มขึ้น 17%
2555 187 เพิ่มขึ้น 22%
2556 213 เพิ่มขึ้น 14%
2557 258 เพิ่มขึ้น 22%
2558 296 เพิ่มขึ้น 15%
2559 332 เพิ่มขึ้น 13%
2560 390 เพิ่มขึ้น 18%
2561 443 เพิ่มขึ้น 14%
2562 503 เพิ่มขึ้น 14%
2563 556 เพิ่มขึ้น 11%
2564 597 เพิ่มขึ้น 8%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18%
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564