ปี พ.ศ. จำนวนกิจการ เปลี่ยนแปลง
2564 604
2563 552 ลดลง 9%
2562 500 ลดลง 10%
2561 440 ลดลง 12%
2560 387 ลดลง 13%
2559 330 ลดลง 15%
2558 295 ลดลง 11%
2557 257 ลดลง 13%
2556 213 ลดลง 18%
2555 187 ลดลง 13%
2554 154 ลดลง 18%
2553 132 ลดลง 15%
2552 104 ลดลง 22%
2551 84 ลดลง 20%
2550 66 ลดลง 22%
2549 59 ลดลง 11%
2548 50 ลดลง 16%
แฟรนไชส์ไทยมาใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564