ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด? พร้อมขั้นตอน!!!


การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดสามารถทำได้ในปัจจุบัน เพราะกฎหมายได้มีการอำนวยความสะดวกให้สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทได้โดยไม่ต้องเลิกห้างหุ้นส่วน และสามารถใช้ชื่อเดิมของห้างหุ้นส่วนได้ แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่บ้างที่เราต้องปฎิบัติตาม โดยที่เงื่อนไขจะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน

การเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท สามารถทำได้ไหม? เรียกว่าอะไร?
การเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทนั้นสามารถทำได้ โดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคือ ต้องมีผู้ร่วมลงทุน 3 คนขึ้นไป   


ทำไมต้องเปลี่ยน ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท?
1. การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัดจะช่วยให้ตัวกิจการมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นจากคู่ค้า
2. มีเครดิตดีกว่าเมื่อจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
3.สามารถระดมทุนได้มากยิ่งขึ้นผ่านการขายหุ้น
4. เอื้อต่อการขยายกิจการในอนาคต


เงื่อนไข
1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ต้องร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงยินยอม ให้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง ต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วน ให้นายทะเบียนทราบภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม  โดยแนบสำเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดด้วย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมที่สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ หรือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจแห่งใด แห่งหนึ่ง
สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอม ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้น มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าว ไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วน จะแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
 

5. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนจำกัดต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อให้ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1 จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
5.2  กำหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน และกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน
5.3 กำหนดจำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
5.4 กำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่งจะออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
5.5 แต่งตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจของกรรมการ
5.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5.7 ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการแปรสภาพ


6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตาม 5. เสร็จสิ้นแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วน ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น ไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ชำระเงินค่าหุ้น
8. คณะกรรมการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วัน


ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
9. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
10. ตราสำคัญ
 

เอกสารที่ต้องใช้
1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกท่าน
3.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท
4.แผนที่ตั้งบริษัท
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
6.กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ เงื่อนไขการลงนาม, จำนวนชำระทุนครั้งแรก, สัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน, อาชีพของผู้ถือหุ้น, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ทุกท่าน


1. หุ้นส่วนทุกคนต้องยื่นหนังสือแจ้งกับนายทะเบียนและต้องทำบันทึกข้อตกลงยินยอมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งกับทางเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ๆ ว่ามีการเปลี่ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท หลังจากแจ้งกับทางเจ้าหนี้ 30 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้าน ต้องจัดทำแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและยื่นเอกสารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.thสามารถติดตามข่าวสาร สาระ เรื่องราวบัญชี ภาษี และ กฎหมาย แบบเข้าใจง่ายๆ ได้ที่ Facebook Fanpage และ ช่องทางอื่นๆ เพื่อที่จะไม่พลาดสาระทางด้านการเงิน และ บัญชี
Facebook : นรินทร์ การบัญชีและภาษี
Website : นรินทร์ทอง