ThaiFranchiseCenter Webboard

ไลฟ์สไตล์ | Life Style => สินค้าอื่นๆทั่วไป | General Product => ข้อความที่เริ่มโดย: หมูจิดมัน ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 04:28:24 AM

หัวข้อ: หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน แถลงข่าวยิ่งใหญ่ จัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: หมูจิดมัน ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 04:28:24 AM
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้มอบหมายให้นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ”รุ่นที่  2 (สกพ.2) นายสุชน ชาลีเครือ ประธานรุ่น สกพ.2 และประธานกลุ่มที่ 1 เขาหินซ้อน นายประภัตร โพธสุธน ประธานกลุ่มที่ 4 ห้วยฮ่องไคร้ นายพลชัย วินิจฉัยกุลประธานกลุ่มที่ 5 ห้วยทราย นายมานิต นพอมรบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในนามของรุ่นสกพ.2 ด้วยตระหนักถึงพระราชกรณีกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจักษ์แจ้งชัดในฐานะข้าแผ่นดินของพระองค์  จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชีวิตวัยรุ่น ได้ฝึกฝนสืบค้นอัตชีวประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงวิริยะ อุตสาหะ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามั่นคง นำมาร้อยเรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นคำกล่าวสุนทรพจน์ สู่การเรียนรู้ท่องจำ ซึมซับเข้าสู่ภูมิชีวิต นำไปสู่การสร้างความสำนึกในจิตใจและเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (http://event96.com/?p=1303) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการจัดประกวดสุนทรพจน์ (http://event96.com/?p=1303)เทิดพระเกียรติ  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  70  ปีทรงครองราชย์ ” กล่าวว่าเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” รุ่นที่ 2 (สกพ.2) โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาความมั่นคงในชีวิต และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559  แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปเป็นเยาวชนต้นแบบถ่ายทอดความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติสืบต่อไป  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน“เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่ภาคประชาสังคมโดย “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด” จึงจัดทำโครงการจัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  70  ปีทรงครองราชย์ ”ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดประกวด รูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การแข่งขัน ที่เป็นมาตรฐานให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.http://เสาหลักเพื่อแผ่นดิน.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมการรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัด พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว และแนบเอกสารเพื่อแสดงตัวต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับสำเนา พร้อมถ่ายวีดีโอ บันทึกลงในแผ่น ซีดี เป็นภาพพร้อมเสียงกล่าวคำสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ของตนเองที่แต่งเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  ๗๐  ปีทรงครองราชย์ ” จำนวน ๓ แผ่น ตามเกณฑ์การประกวด พร้อมด้วยคำสุนทรพจน์เป็นไฟล์ word บันทึกภายในแผ่น ซีดี เดียวกัน

รีบจัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ สำนักงานหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เลขที่ 149 ถนนนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ10210 โทรศัพท์ 02-264-2741,02-294-2742 เพราะ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ให้เหลือจำนวน 20 คน โดยจะประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางเวปไซต์ www.http://เสาหลักเพื่อแผ่นดิน.com และผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน จะต้องเข้ามาทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

(http://www.mx7.com/i/dc3/2LgHkX.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4JGUT08Bu0wDx) (http://www.mx7.com/i/a34/hKufgx.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4K2TzhIVkPMXY) (http://www.mx7.com/i/c92/keLqpy.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4K2TzhQkM1O2o) (http://www.mx7.com/i/9f0/rzyvUL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4K2TzhIowb4Bw) (http://www.mx7.com/i/955/EKmD3N.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4KoSfziN3FA88) (http://www.mx7.com/i/a0e/7hnkSF.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4KoSfzjoyZxGw) (http://www.mx7.com/i/c7c/Kp4w5W.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4KoSfziRKkPkc) (http://www.mx7.com/i/1bd/0jXAkS.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zev4KKQVQTkYuA2M)