ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1
การศึกษา 64 36.16
2
เครื่องดื่มและไอศกรีม 26 14.69
3
อาหาร 22 12.43
4
บริการ 18 10.17
5
เบเกอรี่ 12 6.78
6
โอกาสทางธุรกิจ 10 5.65
7
ค้าปลีก 9 5.08
8
งานพิมพ์ 8 4.52
9
ความงาม 4 2.26
10
อสังหาริมทรัพย์ 2 1.13
รวม 177 100
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564