ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1
การศึกษา 65 36.52
2
เครื่องดื่มและไอศกรีม 26 14.61
3
อาหาร 22 12.36
4
บริการ 18 10.11
5
เบเกอรี่ 12 6.74
6
โอกาสทางธุรกิจ 10 5.62
7
ค้าปลีก 9 5.06
8
งานพิมพ์ 8 4.49
9
ความงาม 4 2.25
10
อสังหาริมทรัพย์ 2 1.12
รวม 178 100
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564