ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1
โอกาสทางธุรกิจ 10 5.62
2
อสังหาริมทรัพย์ 2 1.12
3
งานพิมพ์ 8 4.49
4
ค้าปลีก 9 5.06
5
ความงาม 4 2.25
6
การศึกษา 65 36.52
7
บริการ 18 10.11
8
เบเกอรี่ 12 6.74
9
เครื่องดื่มและไอศกรีม 26 14.61
10
อาหาร 22 12.36
รวม 178 100
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564