ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
103 23.25
2
93 20.99
3
82 18.51
4
36 8.13
5
34 7.67
6
27 6.09
7
25 5.64
8
23 5.19
9
13 2.93
10
6 1.35
11
1 0.23
รวม 443 100
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561