ลำดับ กลุ่มธุรกิจ จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
1
26 30.95
2
20 23.81
3
10 11.9
4
5 5.95
5
5 5.95
6
4 4.76
7
4 4.76
8
4 4.76
9
4 4.76
10
1 1.19
11
1 1.19
รวม 84 100
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551