จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี51
  จันทร์161
รวม 2