จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กันยายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อาทิตย์11
  จันทร์95
  อังคาร172
  จันทร์302
รวม 10