จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์111
  อาทิตย์241
  พุธ271
รวม 3