จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤษภาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร221
รวม 1