จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร131
  พุธ282
  พฤหัสบดี291
รวม 4