จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ตุลาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร231
  พุธ241
  อาทิตย์281
  จันทร์291
รวม 4