จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ธันวาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์111
รวม 1