จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กรกฎาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  ศุกร์11
  จันทร์41
  อังคาร51
  ศุกร์81
  เสาร์91
  จันทร์111
  พุธ132
  ศุกร์152
  พฤหัสบดี211
  อาทิตย์311
รวม 12