แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์สอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก
1 1
แฟรนไชส์สถาบันฝึกอบรมเข้างานสายการบิน, เรือสำราญ
2 2
แฟรนไชส์เทควันโด การกีฬา
1 1
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาไทย
1 1
แฟรนไชส์ศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์, เขียนโปรแกรม
2 2
แฟรนไชส์สถาบันที่ปรึกษา และฝึกอบรมแบบครบวงจร
1 1
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์
3 3
ธุรกิจการศึกษาครบวงจร
1 1
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
2 2
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา
18 18
แฟรนไชส์สอนศิลปะ
10 10
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
10 10
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาจีน
1 1
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
9 9
แฟรนไชส์สถาบันสอนดนตรี
6 6
แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
14 14
แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
5 5
แฟรนไชส์โรงเรียนจินตคณิต, คณิตคิดเร็ว
8 8
แฟรนไชส์สถาบันสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 5
รวม 100 100
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564