ลำดับ ประเภทโรงงานให้เช่า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1
โรงงานให้เช่า 1,607 74.19
2
โรงงาน 334 15.42
3
โกดังให้เช่า 183 8.45
4
คลังสินค้าให้เช่า 36 1.66
5
มินิแฟคตอรี่ให้เช่า 4 0.18
6
โกดังระบบสำเร็จรูป 2 0.09
รวม 2,166 100