ลำดับ เครื่องมือ จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1 คำนวณการเงิน 22 39.29
2 คำนวณอื่น ๆ 10 17.86
3 คำนวณสุขภาพ 9 16.07
4 คำนวณคณิตศาสตร์ 7 12.5
5 คำนวณแฟรนไชส์ 4 7.14
6 เครื่องคิดเลขออนไลน์ 4 7.14
รวม 56 100