หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.สุชาติ ค้าทางชล
1.2K
ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  Public  Administration
 • Certificate : Human Capital Management ( National  University of Singapore )
 • Education Management : (The university of HongKong )
 • Quality control : (Tokyo  Japan)
 • Energy conservation : (Kualalumpur Malaysia)
 • วุฒิบัตรการประชาสัมพันธ์แผนใหม่ : (สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย)
 • วุฒิบัตรการบริหารความขัดแย้ง : (สถาบันพระปกเกล้า)
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • ด้านพัฒนาบุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • คณะทำงานพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • คณะทำงานร่างหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ด้านอนุรักษ์พลังงานสถาบันผลผลิตทางการเกษตร
 • ด้านการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  สาขาสิ่งแวดล้อม  และสาขานิเทศศาสตร์
 • ที่ปรึกษาสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ที่ปรึกษาวิชาการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาศูนย์ธรรมาภิบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริษัท PINK   BUTIQUE  จำกัด
 • บริษัท PINK  ADVERTISING จำกัด
 • บริษัท  กิติวัฒน์การบัญชีและกฎหมาย
 • อดีตกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 • อดีตคณะทำงานของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตคณะทำงานของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,มหาวิทยาลัยนเรศวร  ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี(ศูนย์สุพรรณบุรี) ,วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ,วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ,วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล ฯลฯ
 • กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,กระทรวงพลังงาน ,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ,กรมควบคุมมลพิษ ,กรมการแพทย์ ,กรมควบคุมโรค ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกสิกรไทย ,การไฟฟ้านครหลวง ,การประปานครหลวง ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง ,ฑัณทสถานพิเศษกลาง ,กรมบังคับคดี ,ศาลแรงงาน ,สำนักงานเขตต่างๆ ฯลฯ
 • บริษัทล็อกซ์เลย์  จำกัด ( มหาชน ) ,บริษัทสหฟาร์มจำกัด ,บริษัท ซีพี จำกัด ,บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคอล จำกัด (กระทิงแดง) ,บริษัท คาวาซากิ จำกัด ,บริษัท โตโยต้า จำกัด  ,บริษัทบางกอกไทโยสปริงส์จำกัด ,บริษัทโตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ,บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด ,บริษัทซันเนคฟาร์มจำกัด ,บริษัทไทยแอร์โร่จำกัด ,ฯลฯ
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ,โรงพยาบาลปิยเวท  ,โรงพยาบาลเวชธานี  ,โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ,โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ,โรงพยาบาลราชานุกูล  ,โรงพยาบาลรามาธิบดี ,โรงพยาบาลปากเกร็ด ,โรงพยาบาลนครินทร์ ,โรงพยาบาลนครปฐม ,โรงพยาบาลสระบุรี ,โรงพยาบาลพนมสารคาม ,โรงพยาบาลวังน้อย ,โรงพยาบาลลำปาง ,โรงพยาบาลสมุทรสาคร ,โรงพยาบาลมะการักษ์ ,โรงพยาบาลโรงทรวงอก ,โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ,โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ,วชิรพยาบาล ,กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ,โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ,โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ฯลฯ
 • เป็นวิทยากรสถาบันฝึกอบรมและสัมมนา บางกอกเทรนนิ่ง ,เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการ  สถาบันศิลปะการพูด ,เป็นวิทยากรบริษัทฝึกอบรมสัมมนา บูทเบรน จำกัด ,เป็นผู้อำนวยการสถาบัน TTi  ฯลฯ
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.