หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
1.6K
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
วิทยากรด้านการเงินการบัญชี
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Doctor of International Business Administration (D.B.A.)สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัย United States International University (USIU) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท : Master of Business Administration (M.B.A.),สาขาการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย Western Illinois University (WIU) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (B.B.A.),สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [Assumption University (ABAC)]
 
ประวัติการทำงาน
 
ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยากรอาสาระดับ Mentor สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการโครงการ Money Management Award บริษัทแฟมมิลี่ โนวฮาว จำกัด
 • นักเขียนคอลัมน์ “การบริหารเงินทุน” นิตยสาร SMEs ชี้ช่องทางรวย
 • นักเขียนรับเชิญ นิตยสาร Corporate Thailand, นิตยสาร Hi-Ed, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วารสารผู้ส่งออก วารสารสังคมศาสตร์ และจุลสาร BU Econews
 • วิทยากรรับเชิญ โครงการ “พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” บริษัทพีเพิ่ล มีเดีย จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ โครงการ “Fast MBA” บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ โครงการ “อบรม 100 หลักสูตร 100% สู่ความส าเร็จทางธุรกิจ” บริษัท อินฟินิต โนว์ เล็ดจ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันฝึกอบรมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สมาชิก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 
อดีต
 • หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “คุยเรื่องข่าว เล่าเรื่องเงิน” FM 101 INN News Channel
 • Chairperson of Banking Management Session, “ Road to Sustainable Asian Economic Prosperity,” The 12th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Accounting, and Business
 • กรรมการตรวจเค้าโครงประกวดแข่งขันบทความทางบัญชี สมาคมสถานอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรอาสา โครงการ “SET Junior Achievement Thailand” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญ รายการ Reality Show TV “คุณลิขิต” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
 • วิทยากรรับเชิญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรรับเชิญ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรรับเชิญ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร Global MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏเชียงราย
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร MBA วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok College)
 • ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ที่ปรึกษาโครงการบริษัทจ าลองรีจอยซ์รุ่นที่ 21คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ที่ปรึกษาโครงการผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส หน่วยงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ (Special Asset Management) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • งานวิจัยเรื่อง “The Effects of Macroeconomic Variables on The Southeast Asian Stock Markets : Indonesia, Malaysia, The Philippines, and Thailand” ตีพิมพ์ใน Journal of Global Business Review
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่46 (Financial Management & Tax Planning)
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.