หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.รัฐ ธนาดิเรก
924
ดร.รัฐ ธนาดิเรก
การศึกษา
 • ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการตลาด (Marketing: Behavioral/Psychology of Decision Making) ที่ the University of Chicago เมือง Chicago รัฐ Illinois, U.S.A.
 • ปริญญาโทสาขา Public Policy และ Industrial Administration ที่ Carnegie Mellon University เมือง Pittsburgh รัฐ Pennsylvania, U.S.A.
 • ปริญญาโทสาขา Business Administration ด้านการตลาดเชิงสถิติ และ สาขาสังคมวิทยา (Sociology) ที่ the University of Chicago เมือง Chicago รัฐ Illinois, U.S.A.
 • ปริญญาตรีสาขา Industrial Engineering และ Economics ที่ Northwestern University เมือง Evanston รัฐ Illinois, U.S.A.
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
ด้านการสอน
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทภาค ภาษาอังกฤษ วิชาที่สอนได้แก่ Organizational Behavior, Decision Skill (Managerial Decision Making), และ Quantitative Marketing Models (ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาไทย วิชาที่สอนได้แก่ Quantitative Marketing Models, Research Methodology, Value Chain & Process Re-Engineering, และ พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior) 
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในหลักสูตรระดับปริญญาโทวิชา  บริหารธุรกิจ วิชาที่สอน: การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจและ  หลักสูตรผู้บริหาร (Executive MBA) วิชาที่สอนได้แก่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship Management) จิตวิทยาของการตัดสินใจ และ การวิเคราะห์  เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหลักสูตรระดับปริญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาที่สอนคือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship  Management)
 • ผู้ช่วยสอนด้านวิชาการจัดการด้านการตลาดและสถิติเชิงวิเคราะห์ที่ The University of  Chicago. (ปี2542-2543)
 • ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และ วิชาโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของนักศึกษากว่า  40 โครงการ นับตั้งแต่ปี 2543
 • คณะกรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ และ วิชาโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของ    มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ด้านการให้คำปรึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและตรวจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต) ด้านกำหนดแผนกลยุทธ์และการวัดศักยภาพบุคลากร (Competency) และ การสร้างและวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey) (ปัจจุบัน)
 • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และ การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการภาครัฐ (ปัจจุบัน)
 • สถาบันพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 • บริษัท ECS Value Systems ด้านการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Competency Development) และการวัดความพึงพอใจลูกค้า (2546 - ปัจจุบัน)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking) และ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) (ปัจจุบัน)
 • ธนาคารกรุงไทย ด้านการวางโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ และ สร้าง Service Level Agreement (มกราคม 2548 - เมษายน 2551)
 • สำนักงานวางแผนยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนบน (Office of Strategic Management) -   กระทรวงมหาดไทยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (ธันวาคม 2550 - เมษายน 2551)
 • บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2551)
 • สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ (มีนาคม - พฤษภาคม 2551)
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ภาค (มกราคม - มีนาคม 2551)
 • บริษัท BT Leasing ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และ กำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) (มิถุนายน 2550 - มกราคม 2551)
 • บริษัท Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. ด้านการสร้างและวัดระดับความพึงพอใจ  ของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey) (กันยายน 2550 - มกราคม 2551)
 • K-Bank ด้านการวางโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของพนักงาน Call Center (กรกฎาคม - กันยายน 2550)
 • บริษัท HMC Polymer Co., Ltd. ด้านการสร้างและวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey) (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550)
 • ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และ กำหนด     ดัชนีชี้วัด (KPIs) (เมษายน 2550)
 • วิทยาลัยมหาดไทย ด้านการวางหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และกำหนด Core Value         พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบัน) Rath Dhnadirek: Curriculum Vitae
 • สำนักงานจังหวัดนนทบุรีด้านการสร้างและกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และ การจัดการองค์ความรู้   (Knowledge Management) (พฤศจิกายน 2548)บริษัท Jardine Matheson Construction & Engineering ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ การวัด ความพึงพอใจของลูกค้า และ บุคลากร (Customer Satisfaction Survey) (กันยายน-ตุลาคม 2548)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ และ การสร้างมาตรวัดการ ปฏิบัติการ (KPI) (มีนาคม - ตุลาคม 2548)
 • บริษัทแอ๊ตวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ด้านการวางหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (เมษายน 2546 - เมษายน 2547)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์านการวางหลักสูตรภาควิชาการตลาด (กรกฎาคม 2547)
 • บริษัท Asia Sermkij และ Pacific Leasing ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (ตุลาคม 2546)
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการเขียน Job Description และ ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (เมษายน 2545)

ด้านการบรรยาย Customer Relationship Management
 • สภากาชาดไทย (พฤษภาคม 2551)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย (เมษายน 2548)
 • (Customer Relationship Management) การสร้างมาตร-วัดการปฏิบัติการ (KPI) และ การบริการ (2545 - ปัจจุบัน)
 • กลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล (สิงหาคม 2547)
 • บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (กรกฎาคม 2547)
 • Key Note Speaker สัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จว. ฉะเชิงเทรา (พฤษภาคม 2547)
 • บริษัทแอ๊ตวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (เมษายน 2546 - เมษายน 2547)
 • บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (มีนาคม 2547)
 • Key Note Speaker: งานสัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท SMART CONSULTING (กุมภาพันธ์ 2547)
 • บริษัท Hoya Lenses ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (มกราคม 2547)
 • บริษัท การบินกรุงเทพฯ (Bangkok Airways) ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546) Rath Dhnadirek: Curriculum Vitae
 • บริษัท SPI Motor Group ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (มิถุนายน 2546)
 • Key Note Speaker: งานสัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ภาควิชาสถิติ สถาบันมหาบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ NIDA (2546)
 • บริษัท Central Retail Trading ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • บริษัท TA ORANGE ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • บริษัท LG ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • บริษัท Siam Cement ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • โรงงานยาสูบ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • บริษัทสินอุตสาหกรรม SICCO ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2546)
 • บริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2545 - 2547)
 • Johny Walker: Keep Walking Program ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2545 - 2546)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2545)
 • บริษัท Unilever ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (2545) Knowledge Management
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (กรกฎาคม 2551)
 • บริษัท ROCKWORTH จำกัด มหาชน (พฤษภาคม 2547)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Knowledge Management) (มีนาคม - พฤษภาคม 2546)
 • Key Note Speaker ด้านการจัดการองค์ความรู้: งานจุฬาวิชาการ (กุมภาพันธ์ 2546) Analytical Thinking, Problem Solving, Decision Making, และ การจัดการองค์กร
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (2547 - ปัจจุบัน)
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
 • คณะกรรมการกำกับและตรวจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต) (ปัจจุบัน)
 • ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กันยายน-ปัจจุบัน)
 • ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท ปูนซีเมนต์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
 • ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กันยายน 2550)
 • ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั้นสูงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
 • สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และสถาบันดำรงราชานุภาพ (2548 - ปัจจุบัน)
 • ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และ การเจรจาต่อรอง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ การเกษตร และInter Food (2548 - ปัจจุบัน)
 • ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย (2548 - 2549)
 • ด้านการจัดการและพัฒนาทักษะการบริหารงาน United Mine Action Program องค์การสหประชาชาติ (กรกฎาคม 2548)
 • ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ ให้กับผู้บริหาร สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (มีนาคม 2548)
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (มิถุนายน 2547)
 • บริษัท NC Housing ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (เมษายน 2547 และ 2550)
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ (2546)
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) บริษัท DATAPRO (2546)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ และการจัดการโดยใช้ Balanced Scorecards (2545 และ 2546)
 • บริษัท YUM RESTAURANT ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (2546)
 • สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (2546)
 • สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านการจัดการองค์กร (2546)
 • กองบัญชาการทหารสูงสุดด้านการจัดการกวาดทุ่นระเบิด (Mine Action Program) (2546)
 • ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (2545)
 • ด้านการจัดการกวาดทุ่นระเบิด (Mine Action Program) (2546)
 • โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ด้านการเขียน Job Description และ สร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (2545)
 • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ และการจัดการโดยใช้ Balanced Scorecards (2545)
 • บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (2545)
 • บริษัท Diethelm ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (2545)
 • บริษัท Hongkong and Shanghai Bank ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) (2545)

Professional Seminar
 • Professional Seminar Speaker ให้กับ Asia Business Forum ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา และ ด้าน Customer Retention Metrics (กุมภาพันธ์ - ปัจจุบัน)
 • Professional Seminar Speaker ให้กับบริษัท Boston Consulting Network ด้าน Brand Management (ปัจจุบัน)
 • Professional Seminar Speaker ให้กับบริษัท Double Digits Ltd. ด้านการสร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและบุคลากร (Customer & Employee Satisfaction Survey) (2545 - ปัจจุบัน)
 
ด้านการบริหารงาน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ท.ธนารัฐ 1971 Ltd. Partnership (2545 – ปัจจุบัน)
 
ผลงานตีพิมพ์
รัฐ ธนาดิเรก, (2546), การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, บทความตีพิมพ์ในสัมมนาของภาควิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA).
 
รางวัลเกียรติคุณ
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2549)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (มกราคม 2549)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2547)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (กุมภาพันธ์ 2547)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2546)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (กุมภาพันธ์ 2546)
 • Teaching Excellence Award วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (กันยายน 2545)
 • The University of Chicago Doctoral Student Fellowship (1997 - 2000)
 
2
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.