หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ธนเดช มหโภไคย
1.3K
อ.ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด คุณวุฒิพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2524
 • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คุณวุฒิพาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2531
 • ประกาศนียบัตรสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
ประสบการณ์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การวิเคราะห์หลักทรัพย์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
 • การจัดการด้านการเงิน
 • การจัดทําประมาณการทางการเงินและแผนการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การจัดการกลยุทธ์
 • การจัดทําแผนธุรกิจ
 • การจัดการอิงหลักมูลค้าและการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA)
 • ฯลฯ
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
โครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)
 
ประสบการณ์การทํางานและตําแหน่งงานในอดีต
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 6 ฝ่ายสินเชื่อโครงการ 3 - บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาโครงการ กลุ่ม บริษัท ป่าไม้สันติ จํากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จํากัด
 • ทีมที่ปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) สังกัดศูนยศึกษารัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
 • ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์และเศรษฐกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จํากัด (มหาชน)
 • ผู้อํานวยการสายงานหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จํากัด (มหาชน)
 • ผู้อํานวยการสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จํากัด (มหาชน)
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทําแผนวิสาหกิจประจําปี 2546 และแผน 5 ปี (2546-2550) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทําแผนวิสาหกิจประจําปี 2547 และแผน 5 ปี (2547-2551) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทีมที่ปรึกษาในการจัดทําแผนวิสาหกิจประจําปี 2547 และแผน 5 ปี (2547-2551) สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกัดสถาบันวิจัยและให้ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.