หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
1.7K
1
อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาการศึกษาบัณฑิต-กศ.บ-การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต-บธ.บ- การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-M.B.A-Finance Accounting
  • กำลังศึกษา DBA Finance Management (ป.เอก)
 
ประสบการณ์
  • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2545
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งแต่ปี 2536
  • ผู้บรรยาย CPD นักบัญชีและผู้สอบบัญชี เช่นสำนักงานธรรมนิติ PM การบัญชี
  • ผู้บรรยายมาตรฐานการบัญชีภายในองค์กรภาครัฐเช่นการท่าเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
ในหัวข้อ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ฯ ของโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
3
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.