หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.จุลชัย จุลเจือ
450
อ.จุลชัย จุลเจือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 
ประวัติการศึกษา
 • การศึกษาปริญญาโท
  • การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การศึกษาปริญญาตรี
  • ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประสบการณ์
 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกหลักสูตรและประเมินผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • นักวิชาการ กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
การทำงานปัจจุบัน
 • วิทยากรศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • กรรมการบริหาร The Institute of High Performance Co.,Ltd.
 • วิทยากรประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรประจำ บริษัท TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 • วิทยากร และที่ปรึกษา สถาบันจัดฝึกอบรม สัมมนา ต่างๆ อาทิ
 • บริษัท NTU Thailand จำกัด
 • บริษัท VISION SMART จำกัด
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ : (SBDC)
 • บริษัท Pro Development จำกัด
 • บริษัท Doubledigits Learning Centre จำกัด
 • บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม จำกัด : (TDC)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : (RDI)
 • บริษัท Boston Network จำกัด
 
การบรรยาย
 • Excelling as a firstime manager 
 • Positive Thinking
 • ทักษะการบังคับบัญชา
 • ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์หัวหน้างานยุคใหม่
 • Proactive Service Mind ให้บริการ...เกินกว่าคําว่าประทับใจ
 • Service techniques for Front Liner
 • Corporate Culture กับการสร้างยริการที่ประทับใจ
 • Train the Trainer
 • Team Building
 • การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Development)
 • EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง, EQ เพื่อความสำเร็จในงาน
 
2
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.