หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
366
อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน
 • ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาตร์ สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน
 
ประสบการณ์
ประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรมในสายการผลิต มากกว่า 13 ปี
 • บริษัท TDK (ทีดีเค) ประเทศไทยจำกัด
 • บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อิชิซากิ ไทยแลนด์ จำกัด
 
ความถนัดและจุดเด่น
เน้นด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management) การปรับปรุงการทำงาน (Improvement) การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ปรับลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction) การลดความสูญเปล่า (Watses) การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน (Quality Awareness) การสอนงาน (Coaching) การแก้ไขและป้องกันปัญหา (Problem Solving) การประยุกต์ใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 5S, QCC, Kaizen Suggestion, Visual Control, ISO, 7QC Tools การป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE TPM (Total Preventive Maintenance) และการพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับต้น ในภาคอุตสาหกรรม
 
หัวข้อบรรยาย
 • Develop 10 Competencies for Effective Supervisor in Manufacturing (การพัฒนา 10 Competencies สู่ยอดหัวหน้างาน ในภาคอุตสาหกรรม)
 • Integrated Supervisory Skill Improvment (การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน)
 • Effective Shop-floor Problem Solving (การบริหารจัดการที่หน้างานอย่างมีประสิทธภาพ)
 • Creative and Effective Problem Solving (การแก้ไข ป้องกันปัญหา อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ)
 • Quality Awareness Appliction (การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ)
 • Manufacturing Management (การบริหารการผลิต)
 • Productivity Improvement (การเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิต)
 • 5'S Activity (กิจกรรม 5ส)
 • QCC Activity (กิจกรรม คิวซีซี)
 • Kaizen Activity and Suggestion (กิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะ)
 • 5'S for Productivity (5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต)
 • Visual Control (การควบคุมด้วยสายตา)
 • Cost Reduction by Reduce the 8 wastes (การลดต้นทุน โดยการลดความสูญเปล่า 8 ประการ)
 • 7 QC Tools Application (การแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางคิวซี 7 ชนิด)
 • Coaching Technical in Industrial (เทคนิคการสอนงาน
 • SPC Application (การประยุกต์ใช้ สถิติเพื่อการบริหารและปรับปรุงงาน)
 
ประสบการณ์การบรรยาย
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตขั้นต้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท
 • หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในการบริหารการผลิต สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตต้น บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยพื้นฐานของไคเซ็น บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การบริหารการผลิตขั้นต้น บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด
 • หลักสูตร Kaizen and Suggestion System บริษัท ไอเอ็มอี (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร Develop 10 Competencies of Effective Supervisor in Manufacturing บริษัท เมทัลฟอร์ม เอเชีย จำกัด 3 รุ่น
 • หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อการทำงานสายอาชีพ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • หลักสูตร ทักษะการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน LGC Co.,Ltd.
 • หลักสูตร Develop 10 Competencies of Effective Supervisor. TS Tech Thailand / Training Focus / Hr Center
 • หลักสูตร การบริหารคุณภาพระดับ 6 Sigma LGC Co.,Ltd.
 • หลักสูตร การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools อย่างประสิทธิภาพ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิดีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ระดับผู้บริหาร) บริษัท Hala Climate Control Thailand
 • หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพ (Productivity and Effciency Improvement) Viking Life-Saving Equipment (Thailand) Ltd.
 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ระดับพนักงาน) บริษัท Hala Climated Thailand 4 หลักสูตร
 • ทักษะ หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ (Shop-floor Supervisor Skill) บริษัท อิชิซากิ ไทยแลนด์ จำกัด
 • หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและการปฏิบัติ (Manufacturing Management for Supervisor) บริษัท Precise Electro-Mechanical Work Co.,Ltd.
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Integrated Supervisory Skill) บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลพบุรี 2 รุ่น / พุธมณฑลสาย 5 / นครศรีธรรมราช
 • หลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิ (Creative and Effecitve Problem Solving) บริษัท อิชิซากิ ไทยแลนด์ จำกัด
 • หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่หน้างานและการลดความสูญเปล่า (Analysis Problem Solving Technique and Waste Reduce) บริษัท Panasonic Electric Work (โรงงาน ขอนแก่น)
 • หลักสูตร การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (Do It Right the First Time) บริษัท อิชิซากิ ไทยแลนด์ จำกัด
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness Application) Ronda Thailand Co., Ltd.
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervispry Skill Development) บ. Pacific Seed จำกัด
 • หลักสูตร การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) บ. Thai Plaspack Public Compamy Limited
 • หลักสูตร เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารงานยุคใหม่ (TQM, Kaizen, Six Sigma, Balance Scorecard (BSC), Knowledge Management (KM), Customer Relationship Managment (CRM), และ Blue Ocean) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ สำหรับหัวหน้างาน (Operation Skill Improvement) บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต (1991) บริษัทในเครือ Aroma
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness Building) บริษัท Panasonic Electric Work (โรงงานขอนแก่น)
 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมคิวซีซีขั้นพื้นฐาน (Basic of Quality Control Circle) บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Thinking Development for Effective Work) บริษัท Panasonic Electric Work (โรงงาน ขอนแก่น)
 • หลักสูตร วิทยากรกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Trainer) บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2 รุ่น
 • หลักสูตร กลยุทธ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Strategic Decision Making and Problem Solving) ร่วมกับ ชมรมการจัดการงานบุคคล จังหวัดขอนแก่น (PMAT-KK)
 • หลักสูตร การใช้สถิติ SPC (Statistical Process Control) เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ บริษัทดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ Why Why Analysis เพื่อแก้ไขปัญหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 
งานเขียน
 • หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก เพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 • หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
 • เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน สสท.
 • เอกสารประกอบการบรรยาย การเพิ่มผลผลิตในการบริหารการผลิต สสท.
 • บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today)
 • บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Share Idea
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.