หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
1.2K
พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
ประวัติของวิทยากร พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
 • ผู้ก่อตั้ง The Coffee Cartel Co.,Ltd.
 • Franchisor  แฟรนไชส์กาแฟสวัสดี แฟรนไชส์ COFFEE LOVE
 • ผู้อำนวยการ สถาบันกาแฟ The Cartel’s Coffee  Institute
 • ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาชาวไทยภูเขาผู้ปลูกกาแฟ
อดีตและปัจจุบัน ในวงการกาแฟ 
 • พ.ศ. 2526    ครอบครัววิบุลศิลป์ ก่อตั้ง สวนทศเทพ นับเป็นส่วนกาแฟอราบิก้าเอกชน (ที่ไม่ใช่ชาวไทยภูเขา) ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2530    ทดลองคั่วกาแฟเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2534    จำหน่ายกาแฟอราบิก้า เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริษัทรับซื้อสารกาแฟ สัญชาติญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2540    วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ลูกค้าญี่ปุนปิดกิจการ ตัดสินใจดำเนินธุรกิจกาแฟเพื่อคั่วจำหน่ายอย่างจริงจัง โดยเริ่มระดมทุนโดยการประกอบอาชีพนักแสดงเริ่มสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟของชาวไทยภูเขา และเริ่มจัดกิจกรรม Rally เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้ชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2542    เริ่มคั่วกาแฟจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "   โดย เดอะ กาแฟ การ์เต็ล”
 • เริ่มรับซื้อกาแฟอราบิก้าจากเกษตรกรชาวไทยภูเขา และเริ่มการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกาแฟของชาวไทยภูเขาให้ได้คุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มรับชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า เย้า ลีซอ และมูเซอ เป็นลูกไร่
 • พ.ศ. 2544  
  • เป็นกรรมการชมรม SME ภูมิปัญญาไทย ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  • เปิดร้านจำหน่ายกาแฟขึ้นเป็นร้านแรกโดยมีชื่อว่า "ร้านกาแฟโรแดง" ภายในตลาดบองมาร์เช่ ประชานิเวศน์
 • พ.ศ. 2544    เริ่มการจัดการอบรมวิชาการกาแฟขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์
 • พ.ศ. 2545    กรรมการผู้จัดการได้รับเลือกเป็นกรรมการของ ชมรม SMEภูมิปัญญาไทย ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วาระ พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2546   
  • จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งสถาบันวิชาการกาแฟ The Cartel’s Coffee Institute  
  • เริ่มจัดการอบรมวิชาการกาแฟเรื่อง "ศาสตร์แห่งกาแฟ" อย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทฐานเศรษฐกิจ  วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ ปัจจุบันมีการจัดการอบรมแล้วทั้งสิ้น 68 รุ่นจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,700 คน) 
  • ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นร้านจำหน่ายกาแฟภายในร้านขนมไทยสวัสดี (บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทยสวัสดี) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) โดยใช้ชื่อ "กาแฟสวัสดี"
 •  พ.ศ. 2546    เป็นสมาชิก มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนา SME (ISMED)หมายเลข 46-47491เป็นหนึ่งในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ITBระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรมโดย ธ.พ.ว. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน SMEs ภายใต้โครงการSMART SMEs ของสถาบันอาหาร ได้เริ่มทดลองโครงการแฟรนไชส์ "กาแฟสวัสดี" โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อจากผู้บริหารระดับสูงของ สสว. และได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2546 ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การทดลองระบบ LOGISTICS ระบบการส่งเสริมการขาย ฯลฯ เป็นธุรกิจผลิตกาแฟคั่วแห่งแรกที่ได้แสดงความจำนงพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟให้เข้ามาตรฐาน HACCP ตามโครงการแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาหาร
 • พ.ศ. 2547    เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และการแข่งขันการประกวดศิลปะ LATTE ART แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2548    เปิดตัวโครงการ "กาแฟสโมสร สโมสรของผู้รักกาแฟ" เมื่อเดือนมีนาคม 2548เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTAแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 และการแข่งขันการประกวดศิลปะ LATTE ART แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2549    ก่อตั้งแผนก Cartel’s Espresso Engineering Center ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟระดับมืออาชีพจากอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน
 • พ.ศ. 2551  
  • ก่อตั้งแฟรนไชส์ COFFEE LOVE
  • เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5  และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
  • ได้รับประทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่วงการกาแฟและชาไทย จากสมเด็จพระวงรงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
 • พ.ศ. 2552    เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ปัจจุบัน  
 • จำหน่ายกาแฟคั่ว และคั่วบด ให้กับร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโรงแรม ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 800 ร้าน
 • มีสมาชิกแฟรนไชส์กาแฟสวัสดี 40 สาขา ทั่วประเทศ
 • มีสมาชิกแฟรนไชส์ COFFEE LOVE จำนวน 140 สาขา ทั่วประเทศ
 • มีสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์แห่งกาแฟ 72 รุ่น ประมาณ 2,700 คน
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย พ.ต.ท.ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
Past Seminar (133)
Future Seminar (11)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.