หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ปัทมาวลัย รัตนพล
451
อ.ปัทมาวลัย รัตนพล
Group CPO Minor International
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Emporia State University รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย คอร์แนลล์ สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการบริหารกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย นิวเซ้าธ์เวลส์ ออสเตรเลีย
 • หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในระดับบริหาร สถาบันเคพเนอร์ ทรีโก มหาวิทยาลัย อินเตอร์เนชั่นแนล พรินส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
ประสบการณ์ทำงาน
 • รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการ HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.
 • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป และ กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน บริษัท วิลลาร์ดส์ เดย์ไล้ท์ โดนัท เมืองเอมโพเรีย รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.