หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    ผู้นำ พัฒนาตนเอง | กรุงเทพฯ
279
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Management


HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Managementหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงานเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง) ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) “สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทีมและบริหารผลงาน”

หลักการและเหตุผล เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดีKey Contents

ศิลปะการบริหารจัดการ เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการวางแผนและการควบคุมงานให้ประสบความสำเร็จ
 • การบริหารองค์กรและกลไกการทำงานขององค์กร - การทำงานที่เป็นระบบเป็นอย่างไร - อะไรคือเหตุผลที่ลูกค้าต้องเลือกเรา - การวางแผน + การกำหนดเป้าหมายที่ดี + การวางแผนการดำเนินการ
 • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา - การระบุความผิดปกติ ความเสี่ยง และปัญหา - การจัดสำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา - การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา
 • - การวางแผนการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน
 • เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ - Pareto diagram - 5W1H + Ichikawa diagram
ศิลปะการนำองค์กร เรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • การนำทีมให้ดำเนินการตามแผนงาน - การนำทีม - การสร้างแรงจูงใจ - การสื่อสาร - การมอบหมายงาน - ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ
 • การควบคุมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - เทคนิคการระดมสมอง - การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงาน
 • เครื่องมือในการนำองค์กร และการปรับปรุงการดำเนินงาน - GEMBA GENBUTSU - KAIZEN - PDCA -TQMKey
Benefits
 1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป
 5. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล
สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center

ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825
Link : https://bit.ly/3TjP1kA

วิทยากรคุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวขาญทางค้นการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกขนประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้ตรวจประเมินโครงกรรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ผู้ตรวจรับรองรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ที่ปรึกษา ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
4,800 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,158  คุณพลอย
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,894 กระทู้  936 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.