อ.ชยานนท์ ชยาภิบาล
 
อ.ชยานนท์ ชยาภิบาล (หมอแฟงค์) แพทย์แผนไทยประยุกต์ ฝ่ายสื่อสารข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร